Quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh tổng hợp, “thế trận lòng dân” trong bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển từ những ngày đầu của chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và…

Xem thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đối với từng lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở

Bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách là các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Theo quy định của pháp luật hiện nay, các quyền,…

Xem thêm

Khái niệm, nguyên tắc tổ chức, các loại hình và nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

– Khái niệm: Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện, được tuyển chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi…

Xem thêm